Tietosuojaseloste

Verkkosivustomme osoite on: https://suavartensomessa.fi

Tietosuojaseloste on laadittu: 17.5.2023. Viimeksi päivitetty: 7.6.2023

Sua varten somessa -toiminta on kahden organisaation yhteistä toimintaa. Nämä organisaatiot ovat Loisto setlementti ry ja Nicehearts ry. Loisto setlementin toimintaa koskevaan rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen voit tutustua Loisto setlementin verkkosivuilla (aukeaa uuteen välilehteen).

Sua varten somessa -toiminnan tietosuojaseloste kuvaa Sua varten somessa -nimen alla toimivaa jalkautuvaa ja auttavaa nuorisotyötä sosiaalisen median alustoilla, kuten Instagramissa, Tiktokissa ja Snapchatissa. Lisäksi tietosuojaseloste kuvaa suavartensomessa.fi-verkkosivuja. 

1. Rekisterinpitäjä                                   

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Loisto setlementti ry (0432210-3) ja Nicehearts ry (1670605-9). Tietoja käsittelevät näiden organisaatioiden työntekijät. Loisto setlementin tietosuojavastaavana toimii toiminnanjohtaja Kari Ollila. 

2. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus: Miksi keräämme kävijöistä tietoja?

Keräämme toiminnassa mukana olevista asiakkaista, vapaaehtoisista sekä yhteistyökumppaneista tietoja, joita käytetään toiminnan kehittämiseen. Keräämämme tilastointitiedot ja kävijäpalautteet eivät ole yksilöitävissä. Anonymisoituja tilastotietoja saatetaan luovuttaa tutkimustarkoituksiin kolmannelle osapuolelle toiminnan kehittämistä tai tutkimusta varten. Lisäksi anonymisoituja tilastotietoja saatetaan luovuttaa tutkimustarkoituksiin kolmannelle osapuolelle toiminnan kehittämistä tai tutkimusta varten. Yksilöllisen tuen piirissä olevien asiakkaiden henkilötietoja käytetään asiakasprosessien hallintaan. Lisäksi asiakkaan meille luovuttamia tietoja saatetaan tarvita tämän elintärkeiden etujen suojaamiseen, kuten: rikosasioiden selvittely poliisin toimesta, lastensuojeluilmoituksen tekeminen, yhteydenotto hätäkeskukseen.

Suavartensomessa.fi-verkkosivuilla henkilötiedoksi luokiteltavia tietoja kerätään uutiskirjeen tilaamisen ja yhteydenottopyyntölomakkeen täyttämisen yhteydessä.

3. Suostumus

Käyttäjiä henkilöiviä tietoja, kuten nimimerkki, puhelinnumero tai sähköposti, tulee Rekisterinpitäjän tietoisuuteen. Käyttäjä voi luovuttaa henkilötietojaan keskustelun aikana omasta tahdostaan. Uutiskirjeen tilaamisen tai yhteydenottopyynnön jättämisen yhteydessä käyttäjä luovuttaa sähköpostiosoitteensa ja mahdollisen nimensä Rekisterinpitäjän käyttöön. Tiedot poistetaan heti, kun tilaus peruutetaan. Henkilötietojen käsittelyyn perusteena on uutiskirjeen tilaus tai yhteydenottopyyntö.

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen saamista, oikaisemista tai poistamista. Rekisterinpitäjä ei jatka henkilön henkilötietojen käsittelyä, jos henkilö on sitä vastustanut, paitsi jos rekisterinpitäjällä on käsittelyyn huomattavan tärkeä ja painava syy. Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa henkilötietojen toistaiseksi jatkuvaa säilytysaikaa koskevan suostumuksensa, jolloin rekisterinpitäjä poistaa henkilön henkilötiedot, jos rekisterinpitäjällä ei enää ole laillista perustetta säilyttää hänen tietojaan. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan toiminnanjohtajalle.

4. Tietojen luovuttaminen

Emme luovuta henkilötietoja toiminnan ulkopuolelle. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa nousee lastensuojelullinen huoli tai joissa epäillään suunnitteilla olevaa tai jo tapahtunutta rikosta. Tällöin olemme velvollisia ilmoittamaan mahdollista tutkintaa varten olemassa olevat tiedot viranomaisille (lastensuojelulaki, rikoslaki).

5. Henkilötietojen käsittelijät

Toimintaan osallistuvien henkilötietoja käsittelevät Sua varten somessa -toiminnan työntekijät, harjoittelijat ja vapaaehtoiset sekä joidenkin tietojen osalta työntekijöiden esihenkilöt.

6. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Toimintamme on luottamuksellista. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä on salassapitovelvollisuus. Tarkempia henkilötietoja sekä kävijätilastointia käsittelevät vain asianosaiset työntekijät. Olemme sitoutuneet noudattamaan erityistä varovaisuutta toiminnassa mukana olevien tietojen keräämisen ja säilyttämisen osalta.

Otathan huomioon, että sosiaalisen median alustojen palveluntarjoajat, kuten Facebook Inc., keräävät käyttäjistä ja keskusteluista tietoja. Sua varten somessa ei pysty takaamaan sosiaalisen median alustoilla käytyjen keskustelujen tietosuojaa.

7. Tietojen arkistointi ja hävittäminen

Henkilötiedot säilytetään vain se tarvittava aika, kun asiakas on mukana toiminnassamme tai se on rikosoikeudellisen prosessin takia tarpeellista. Käymme säännöllisesti läpi asiakkaista kertyneet tiedot ja hävitämme ne asianmukaisesti.

Käyttäjän toivotaan välittömästi ilmoittavan toiminnan tietosuojavastaavalle (yhteystiedot yllä) havaitsemistaan epäkohdista tai riskeistä, jotka liittyvät henkilötietojen tarpeettomaan käsittelyyn tai suojaamattomaan levittämiseen taikka perusteettoman pitkään henkilötietojen säilyttämiseen. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi, jos hän katsoo, että rekisterinpitäjän häntä koskevien tietojen käsittely on rikkonut tietosuojalainsäädäntöä.

8. Tietosuojaselosteen muutokset

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Suosittelemme, että tarkistat mahdolliset muutokset selosteessa verkkosivuiltamme.